Postdocs

Nitish Kumar Mishra, Ph.D.
Email
Phone: 402-559-5925
Dr. Guda's Lab

Jasjit Banwait, Ph.D.
Email
Phone: 402-559-5925
Dr. Guda's Lab

Bhopal Mohapatra, Ph.D.
Email
Phone: 402-559-8542
Dr. Band's Lab

Pranjal Biswas, Ph.D.
Email
Phone: 402-559-3584
Dr. Bhakat's Lab

Vivek Palicharla, Ph.D.
Email
Phone: 402-559-6082
Dr. Buckley's Lab